Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO):

 • Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest:

Obsługa Szkód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa,
NIP 5252896174, KRS 0000953564

 • 2. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w celu:
 • 2.1 zawarcia i realizacji umowy, tj. świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) w tym przekazania danych podmiotom współpracującym z Administratorem danych w celu naprawy uszkodzonego pojazdu, zorganizowania najmu pojazdu zastępczego, usługi holowania oraz parkingu;
 • 2.2 zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń;
 • 2.3 wypełnienia prawnie ciążących na administratorze obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 • 2.4 dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 • 2.5 archiwizacji, prowadzenia statystyk i analiz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Podstawą prawną przetwarzania danych Zleceniodawcy będzie:
 • 3.1 udzielona zgoda – przy czym telefoniczne podanie danych osobowych oznacza udzielenie zgody na przetwarzanie danych;
 • 3.2 konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • 3.3 konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 • 3.4 konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • Odbiorcą danych mogą być następujące podmioty:
 • 4.1 podmioty współpracujące z administratorem i jego kontrahenci;
 • 4.2 ubezpieczyciele w zakresie roszczeń odszkodowawczych przysługujących administratorowi, Zleceniodawcy;
 • 4.3 podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
 • 4.4 kancelarie prawne, którym administrator/Zleceniodawca zlecił prowadzenie postępowania w sprawie;
 • 4.5 inne podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 • Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przechowywane i jest uzależniony m. in. od:
 • 5.1 przepisów prawa, obligujących administratora do przetwarzania danych (np. przepisy ustawy o rachunkowości);
 • 5.2 okresu przez jaki są świadczone usługi na rzecz Zleceniodawcy;
 • 5.3 okresu niezbędnego do obrony interesów administratora;
 • Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych w celu ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych oznaczać będzie brak możliwości jej zawarcia.